Jain Heritage School, Bangalore

Jainite

Home

About JHS

Jainites

Jainite of the week

Harsh M Parekh

Johan Khan

Hriday Patel

Kshipra R Kashyap

Saai Nithin Reddy

Vishruth Rao

Meghana Raju K

Aysiri Chidanand

Lavanya SV

Lakshya Mittal

Hans Sakala

Aditya kallepalli

Ajay kallepalli

Gaurav S

Dhruv Jatti

Mahua Sudhir

Sharanya Iyengar

Sirish Patil

Aprameya G Vasishth

Roshan Y Singh

Aravind Sundar

Yash Akhauri

Ramya C V

Shubham Kundu

Nihal Adappa

Snigdha

Rishy Reddy

Sai Prajwal Reddy

Bhavya V Arcot

Shamika Dhar

Srihari Nataraj

Sharon William